چشم انداز

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

در افق سال 1402

تا سال 1402 ، ما پیشرو در تأمین تجهیزات صنعتی و خدمات در حوزه برق و آب، شناخته شده در توسعه و تولید تجهیزات و خدمات صنایع نفت و گاز، دارای موقعیت قوی در پشتیبانی از کسب و کارهای فعلی و آتی گروه مپنا با قابلیت ورود به بازارهای بین المللی خواهیم بود 
موقعیت در بازار
مضامین استراتژیک
  • پیشرو در تأمین تجهیزات صنعتی و خدمات در حوزه برق و آب 
  • شناخته شده در توسعه و تولید تجهیزات و خدمات صنایع نفت و گاز
  • موقعیت قوی در پشتیبانی از کسب و کارهای فعلی و آتی گروه مپنا
  • ورود به بازارهای بین المللی
نوآوری 
تمرکز بر مشتری ،تعالی عملیاتی 
پایداری اجتماعی و زیست محیطی
و سازمان عملکرد محور