مأموریت 

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

ما یکی از شرکت های تولیدی گروه مپنا هستیم که مأموریت طراحی ، تأمین ، ساخت ، نصب ، راه اندازی و ارائه خدمات در حوزه تجهیزات در بخش انرژی و صنایع مادر و سایر کسب و کار مرتبط با گروه مپنا را با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و متخصص ، زیرساخت مناسب ، شبکه های تأمین قابل اتکا و سیستم های مدیریتی و اطلاعاتی به روز در جهت ارزش افزایی پایدار برای مشتریان ، سهامداران و دیگر ذی نفعان به عهده داریم 
ما که هستیم ؟
چه کار می کنیم ؟
چگونه این کار را انجام می دهیم ؟
چرا این کار را انجام می دهیم ؟
ما یکی از شرکت های تولیدی
گروه مپنا هستیم
طراحی ، تأمین ، ساخت ، نصب ،
راه اندازی و ارائه خدمات در حوزه
تجهیزات در بخش انرژی و صنایع مادر
و سایر کسب و کار مرتبط
با گروه مپنا
با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر و
متخصص ، زیرساخت مناسب ،
شبکه های تأمین قابل اتکا و
سیستم های مدیریتی و اطلاعاتی
به روز 
ارزش افزایی پایدار برای
مشتریان ، سهامداران
و دیگر ذی نفعان