روال اجرایی درخواست کارآموزی

  • ارسال نامه درخواست از دانشگاه به شرکت از طریق فکس
  • تایید توسط شرکت
  • مراجعه حضوری و تکمیل فرم های مربوطه
  • انجام کارآموزی در مدت مشخص شده
  • تحویل نسخه چاپی /الکترونیکی گزارش کارآموزی
  • تایید دور کارآموزی توسط شرکت