آخرین مقالات ارسال شده

Effect of Implementation of Problem Solving Methods Practical Result based on 6-sigma Approach on Wastage Reduction
تعیین فرآیند توسعه شایستگی های محوری برای کسب و کار مطالعه موردی در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان (گروه مپنا)
تحلیل سلسله مراتبی و آنالیز حساسیت عوامل بروز ادعا با نرم افزار EXPERT CHOICE
بررسی تاثیر روش خمکاری لوله با پلی اورتان الاستومر بر میزان توزیع ضخامت در جدار داخلی و بیرونی لوله های مورد استفاده در صنایع نیروگاهی
ارزیابی، تاثیر عملیات حرارتی پایدارسازی R100 و پیرسازی RH950 بر تغییرات ریزساختار و سختی منطقه جوش فولاد زنگ نزن سختی رسوبی شونده نیمه آستنیتی 17-7PH
در این تحقيق تاثیر سیکل عملیات حرارتی پایدار سازی و عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و تغییرات سختی منطقه جوش فولاد زنگ نزن نیمه آستنیتی سختی رسوبی شونده 17-7PH مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا جوشکاری قوسی تنگستن- گاز محافظ و سپس عملیات انحلال سازی در دمای0C 1065 به مدت زمان 30 دقیقه بر روی نمونه ها صورت گرفت و نمونه ها در هوا سرد گردیدند. عملیات حرارتی پایدارسازی، در دمای 0C955 به مدت 10 دقیقه انجام شد و نمونه ها در هوا سرد شدند. عملیات تبریدی به مدت 8 ساعت در دمای 0C30 - صورت گرفت. به منظور انجام عملیات پیرسازی، نمونه ها به مدت یک ساعت در دمای 0C510 حرارت دهی شده و سپس در هوا سرد گردیدند. ریزساختار منطقه جوش با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ریزساختار فلز پایه قبل از عملیات حرارتی پایدارسازی شامل فاز آستنیت به همراه رشته های فریت دلتا بوده که پس از عملیات پایدارسازی فاز آستنیت به فاز مارتنزیت لایه ای دگرگونی می یابد. ریزساختار منطقه جوش قبل و بعد از عملیات حرارتی شامل فاز آستنیت به همراه رشته های فریت دلتا می باشد. با انجام عملیات پیرسازی مقادیر سختی فلز پایه افزایش یافته و در مقادیر سختی منطقه جوش تغییرات چشمگیری مشاهده نمی شود.

واژه هاي كليدی: فولاد زنگ نزن 17-7PH، عملیات حرارتی پایدار سازی، عملیات حرارتی پیرسازی
Lifetime assessment and ratcheting behavior of pressurized pipe
Pipe equipment widely are used in power plants.
Many studies have been devoted to lifetime assessmentof
pipeusing different approaches. In the present paper pipe under
internal pressure and cyclic bending is studied (bending may be
induced by heat). Chaboche's kinematic hardening model is used
to simulate tube response in plastic zone. At the plastic zone
microscopic defects in the material are developed into
macroscopic defects and tube this leads to pipe fracture. This
phenomenais simulated with continuum damage mechanics.
Evolution of whole-life ratcheting behavior and fatigue damage
of pipe are discussed.
نوآوری در کشورهای در حال توسعه
نشریه گروه مپنا شماره28 -ویژه نامه معاونت تحقیق و توسعه
زهرا عبدیزدان
ایمیل علیرضا استکی esteki@mapnasts.com
ایمیل داود کلکی نما
مدیریت عرضه و تقاضا و حرکت به سمت تولید ناب
خلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقالهخلاصه مقاله
انتخاب استراتژی برون سپاری با استفاده از ماتريس هاي تحليل استراتژي
استراتژي هاي موثر بر عملكرد تامين كنندگان روشي براي توسعه تفكر ناب
آخرین خبرها