مدیران عامل شرکت های آذر پرتو، نوین لیزر صبا و مصباح صنعت از شرکت های هولدینگ کارگزاران لیزر شرکت صنایع اپتیک اصفهان در روز شنبه مورخ 1399/06/01 از شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا بازدید داشتند، پس از بازید از محصولات درحال ساخت، روش های ساخت و ماشین آلات کارگاه های تولید، در قالب جلسه ای با تاکید بر کاهش قیمت تمام شده محصول، افزایش سرعت و کیفیت، امکان سنجی پیاده سازی تکنولوژی لیزر در مراحل مختلف تولید محصول از قبیل مارکینگ، آماده سازی سطح، برش کاری، جوشکاری و بازرسی های غیر مخرب مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت.