تجهیزات جانبی نیروگاه های حرارتی

معرفی کلی:

طراحی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی از جمله مأموریت‌های اصلی گروه مپنا محسوب می‌شود.

تسلط و احاطه‌ی گروه مپنا به زنجیره‌ی ارزش نیروگاه‌های حرارتی در غالب شرکت‌های گروه از جمله مزیت‌های رقابتی و قابل توجه در ارائه خدمات نیروگاهی محسوب می‌شود.

در این زنجیره، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عنوان یک تأمین‌کننده مطمئن و برتر مأموریت تأمین انواع تجهیزات جانبی نیروگاه‌های حرارتی گازی، بخار و سیکل ترکیبی را بر عهده دارد.

توانایی، تخصص و تکنولوژی پیچیده در مهندسی، تأمین و ساخت این قطعات، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا را در زمره معدود شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات جانبی در منطقه قرار داده است.

  • سوابق اجرایی:

LOCATION

UNITS

POWER

YEAR

GAS POWER PLAINT

COMBINED CYCLE POWER PLANT

KERMAN P.P 6 942 2000 *
KAZEROON P.P- IPDC 2 314 2002 *
KAZEROON P.P- IPDC 2 314 2002 *
NAJAF-IRAQ 1 162 2004 *
DAMAVAND P.P – IPDC 6 314 2004 *
DAMAVAND P.P – IPDC 6 942 2004 *
SANANDAJP.P- IPDC 4 628 2005 *
(JONOOB) SOUTH ISFAHAN P.P – MAPNA 6 471 2006 *
SHIRVANP.P- IPDC 6 942 2006 *
PARAND P.P – IPDC 6 942 2006 *
JAHROM P.P- IPDC 6 996 2007 *
ORUMIEH P.P- IPDC 6 996 2007 *
TOOS P.P- IPDC 6 942 2007 *
ASALUYEH P.P – MAPNA 6 996 2007 *
SABALAN (ARDEBIL )P.P- IPDC 6 996 2008 *
YAZD SOLAR P.P – IPDC 2 314 2008 *
YAZD P.P – IPDC 2 314 2008 *
SABALAN (ARDEBIL )P.P- IPDC 6 996 2008 *
SOUTH PARS P.P- NIOC 6 942 2009 *
KASHAN P.P- IPDC 2 238 2009 *
CHABAHAR P.P -IPDC 2 314 2009 *
GHAEN (SHAHID KAVEH )P.P- IPDC 4 628 2009 *
KHORRAMSHAR P.P- BONYAD MOSTAZAFAN 6 996 2009 *
TESHREEN-SYRIA 2 324 2009 *
ZAGROS (KERMANSHAH)P.P- IPDC 4 656 2010 *
SOLTANYEH(ZANJAN III)P.P- IPDC 4 656 2010 *
GHODS (SEMNAN) CCP.P 2 328 2010 *
TESHREEN-SYRIA 1 159 2010 *
ALIABAD GOLESTAN P.P – MAPNA 6 996 2010 *
MAHSHAHR-FAJR LLP.P – NPC 4 456 2010
BUSHEHR-IRAN LNG P.P- NIGEC 5 820 2010
HAFEZ (FARS) P.P – MAPNA 6 996 2011 *
ALSADR-IRAQ 2 324 2011 *
BASTAMI(SHAHROOD )P.P- IPDC 2 328 2011 *
JANDAGH-SYRIA 2 324 2011 *
PAREH SAR P.P – MAPNA 4 656 2011 *
ISFAHAN II P.P- PERSIAN FOOLDAD 2 328 2011
ARDESTAN P.P 3 484 2012 *
GENAVEH P.P – MAPNA 2 328 2012 *
YAZD FARAB (SHIRKUH) P.P. – FARAB 2 328 2013 *
POWER & STEAM DAMAVAND(PARS)1 P.P- NPC 4 656 2013
IRAQ NAJAF P.P 1 162 2014 *
KAHNOOJ(SHOBAD )- Arian mah – Taab p.p. 2 238 2014 *
CHADORMALOU YAZD P.P- CHADORMALOO CO 2 332 2014 *
IRAN SHAR (BAMPOUR ) P.P – IPDC 2 328 2014 *
MAHSHAHR P.P 6 968 2014 *
JANDAGH-SYRIA 1 159 2015 *
SARBANDAR P.P – IPDC 4 656 2015 *
QESHM P.P – GHADIR INVEST MENT 2 340 2015 *
YAZD BOO(TABAN- SADUGH )P.P ENERGY GOSRARE JAM 2 328 2015
FERDOWSI P.P 6 954 2016 *
NOSHAHR P.P 1 25 2016 *
BEHSHAHR P.P 1 25 2016 *
ISIN (GENO)P.P – HORMOZAAN – IPDC 4 656 2016 *
KHORRAMABAD P.P 2 328 2016 *
SIRJAN P.P – GOL GOHAR 2 340 2016 *
BEHBAHAN P.P – MAPNA 2 332 2016 *
KERMAN-SIRJAN-SAMANGON P.P – MESS KERMANIAN – NICI 2 370 2016
IRAQ BASREH (SHAMARA)  P.P 18 3000 2017 *
KHOZESTAN-KHORAMSHAHR-WEST KAROON P.P – NIOC 2 340 2017
ROMEILA-IRAQ 6 1110 2017
ROMEILA-IRAQ 3 477 2018