تجهیزات جانبی نیروگاه های حرارتی

معرفی کلی:

طراحی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی از جمله مأموریت‌های اصلی گروه مپنا محسوب می‌شود.

تسلط و احاطه‌ی گروه مپنا به زنجیره‌ی ارزش نیروگاه‌های حرارتی در غالب شرکت‌های گروه از جمله مزیت‌های رقابتی و قابل توجه در ارائه خدمات نیروگاهی محسوب می‌شود.

در این زنجیره، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عنوان یک تأمین‌کننده مطمئن و برتر مأموریت تأمین انواع تجهیزات جانبی نیروگاه‌های حرارتی گازی، بخار و سیکل ترکیبی را بر عهده دارد.

توانایی، تخصص و تکنولوژی پیچیده در مهندسی، تأمین و ساخت این قطعات، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا را در زمره معدود شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات جانبی در منطقه قرار داده است.

  • سوابق اجرایی:

LOCATION

UNITS

POWER

YEAR

GAS POWER PLAINT

COMBINED CYCLE POWER PLANT

KERMAN P.P69422000*
KAZEROON P.P- IPDC23142002*
KAZEROON P.P- IPDC23142002*
NAJAF-IRAQ11622004*
DAMAVAND P.P – IPDC63142004*
DAMAVAND P.P – IPDC69422004*
SANANDAJP.P- IPDC46282005*
(JONOOB) SOUTH ISFAHAN P.P – MAPNA64712006*
SHIRVANP.P- IPDC69422006*
PARAND P.P – IPDC69422006*
JAHROM P.P- IPDC69962007*
ORUMIEH P.P- IPDC69962007*
TOOS P.P- IPDC69422007*
ASALUYEH P.P – MAPNA69962007*
SABALAN (ARDEBIL )P.P- IPDC69962008*
YAZD SOLAR P.P – IPDC23142008*
YAZD P.P – IPDC23142008*
SABALAN (ARDEBIL )P.P- IPDC69962008*
SOUTH PARS P.P- NIOC69422009*
KASHAN P.P- IPDC22382009*
CHABAHAR P.P -IPDC23142009*
GHAEN (SHAHID KAVEH )P.P- IPDC46282009*
KHORRAMSHAR P.P- BONYAD MOSTAZAFAN69962009*
TESHREEN-SYRIA23242009*
ZAGROS (KERMANSHAH)P.P- IPDC46562010*
SOLTANYEH(ZANJAN III)P.P- IPDC46562010*
GHODS (SEMNAN) CCP.P23282010*
TESHREEN-SYRIA11592010*
ALIABAD GOLESTAN P.P – MAPNA69962010*
MAHSHAHR-FAJR LLP.P – NPC44562010
BUSHEHR-IRAN LNG P.P- NIGEC58202010
HAFEZ (FARS) P.P – MAPNA69962011*
ALSADR-IRAQ23242011*
BASTAMI(SHAHROOD )P.P- IPDC23282011*
JANDAGH-SYRIA23242011*
PAREH SAR P.P – MAPNA46562011*
ISFAHAN II P.P- PERSIAN FOOLDAD23282011
ARDESTAN P.P34842012*
GENAVEH P.P – MAPNA23282012*
YAZD FARAB (SHIRKUH) P.P. – FARAB23282013*
POWER & STEAM DAMAVAND(PARS)1 P.P- NPC46562013
IRAQ NAJAF P.P11622014*
KAHNOOJ(SHOBAD )- Arian mah – Taab p.p.22382014*
CHADORMALOU YAZD P.P- CHADORMALOO CO23322014*
IRAN SHAR (BAMPOUR ) P.P – IPDC23282014*
MAHSHAHR P.P69682014*
JANDAGH-SYRIA11592015*
SARBANDAR P.P – IPDC46562015*
QESHM P.P – GHADIR INVEST MENT23402015*
YAZD BOO(TABAN- SADUGH )P.P ENERGY GOSRARE JAM23282015
FERDOWSI P.P69542016*
NOSHAHR P.P1252016*
BEHSHAHR P.P1252016*
ISIN (GENO)P.P – HORMOZAAN – IPDC46562016*
KHORRAMABAD P.P23282016*
SIRJAN P.P – GOL GOHAR23402016*
BEHBAHAN P.P – MAPNA23322016*
KERMAN-SIRJAN-SAMANGON P.P – MESS KERMANIAN – NICI23702016
IRAQ BASREH (SHAMARA)  P.P1830002017*
KHOZESTAN-KHORAMSHAHR-WEST KAROON P.P – NIOC23402017
ROMEILA-IRAQ611102017
ROMEILA-IRAQ34772018