خدمات

شرح

واحد نیروگاهی

MIXING CHAMBER

نیروگاه زواره -12

INNER CASING

نیروگاه زواره -12

INNER CASING

نیروگاه دماوند -14

OUTER SHELL

نیروگاه جنوب اصفهان-5

EXHAUST CASING

نیروگاه جنوب اصفهان-5

INNER CASING

نیروگاه زنجان

MIXING CHAMBER-L

نیروگاه زنجان

MIXING CHAMBER

نیروگاه فارس-2

MIXING CHAMBER

نیروگاه دماوند-11

INNER CASING

نیروگاه فارس-2

INNER CASING

نیروگاه پرند-3

INNER CASING

نیروگاه سیرجان

INNER CASING

نیروگاه سبلان

MIXING CHAMBER-LEFT

نیروگاه قائن

بلید دایورتر دمپر F-CLASS

نیروگاه هنگام

INNER CASING

نیروگاه قائن 1

اصلاح سیل فریم ژنراتور واحد دوم خرم آباد

نیروگاه خرم آباد

OUTER SHELL

نیروگاه اصفهان جنوب

INNER CASING

نیروگاه علی آباد-1

INNER CASING

نیروگاه عسلویه-5

MIXING CHAMBER

نیروگاه عسلویه-5

INNER CASING

نیروگاه عسلویه-6

MIXING CHAMBER

نیروگاه عسلویه-6

INNER CASING

نیروگاه اصفهان جنوب-1

MIXING CHAMBER

نیروگاه اصفهان جنوب-1

INNER CASING

نیروگاه خورشیدی یزد-6

MIXING CHAMBER

نیروگاه خورشیدی یزد-6

INNER CASING

نیروگاه علی آباد -6

MIXING CHAMBER

نیروگاه کازرون- 3

MIXING CHAMBER

نیروگاه کازرون- 3

MIXING CHAMBER

نیروگاه شاهرود -4

MIXING CHAMBER

نیروگاه دماوند-13

MIXING CHAMBER

نیروگاه کازرون

INNER CASING

نیروگاه شاهرود

OUTER SHELL

نیروگاه اصفهان جنوب-2

OUTER SHELL

نیروگاه سسندج-3

EXHAUST LINER -UPPER

نیروگاه اصفهان جنوب-2

INNER CASING

نیروگاه هرمز

INNER CASING

نیروگاه فردوسی -1

INNER CASING

نیروگاه فارس-1

MIXING CHAMBER

نیروگاه فارس-1

MIXING CHAMBER

نیروگاه دماوند-12

MIXING CHAMBER

نیروگاه دماوند-11

MIXING CHAMBER

نیروگاه فردوسی-15

MIXING CHAMBER

نیروگاه سمنان-11

MIXING CHAMBER

نیروگاه عسلویه-5

MIXING CHAMBER-GHAEN

نیروگاه قائن-1

INNER CASING

نیروگاه پرند-2

قطعات فیلتر هوس افقی ایراینتیک

نیروگاه غرب کارون-2

INNER CASING

نیروگاه پره سر-4

MIXING CHAMBER-GHAEN.2

نیروگاه قائن

INNER CASING

نیروگاه علی آباد -2

INNER CASING

نیروگاه قائن-2

MIXING CHAMBER

نیروگاه کرمان -5

INNER CASING

نیروگاه اردبیل

MIXING CHAMBER

نیروگاه ارومیه -2

INNER CASING

نیروگاه ارومیه -2

MIXING CHAMBER

نیروگاه فردوسی-1

INNER CASING

نیروگاه پرند-4

INNER CASING

نیروگاه پرند-5

INNER CASING

نیروگاه فارس-5

INNER CASING

نیروگاه علی آباد -3

MIXING CHAMBER

نیروگاه شیروان-6

INNER CASING

نیروگاه کرمان-2

MIXING CHAMBER

نیروگاه کرمان-2

MIXING CHAMBER

نیروگاه علی آباد-1

OUTER SHELL (1 PAIRS)

نیروگاه عسلویه-6

INNER CASING

نیروگاه علی آباد-4

INNER CASING

نیروگاه علی آباد-5

MIXING CHAMBER

نیروگاه پرند-5

MIXING CHAMBER

نیروگاه علی آباد-2

INNER CASING

نیروگاه فردوسی-1

INNER CASING

نیروگاه پرند-5

INNER CASING

نیروگاه کاشان-1

MIXING CHAMBER

نیروگاه کاشان-1

MIXING CHAMBER

نیروگاه عسلویه-1

OUTER SHELL

نیروگاه سنندج

EXHAUST LINER -UPPER

نیروگاه سنندج

INNER CASING

نیروگاه قائن