از طریق لینک زیر میتوانید فرم مزایده ضایعات را مشاهده نمایید

فرم مزایده ضایعات

از طریق لینک زیر میتوانید فرم دوره دوم مزایده ضایعات را مشاهده نمایید

فرم دوره دوم مزایده ضایعات