تجهیزات جانبی نیروگاه های سیکل ترکیبی و بخار

معرفی کلی:

توربین بخارانرژی حرارتی موجود در بخار را به انرژی مکانیکی چرخشی تبدیل می نماید. با چرخش روتور توربین، محور روتور ژنراتور که به توربین متصل است چرخش نموده و در ژنراتور، انرژی مکانیکی چرخشی روتور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
نیروگاه سیکل ترکیبی مشتمل بر تعدادی توربین گازی و توربین بخار می‌باشد. ژنراتور متصل به توربین گازی به صورت مستقل بخشی از توان خروجی نیروگاه را تولید می نماید.
در عین حال انرژی حرارتی تلف شده از محصولات احتراق توربین گاز برای تولید بخار مورد نیاز توربین بخار مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این طریق با ترکیب کردن این دو سیکل، توان تولیدی و راندمان کل نیروگاه افزایش پیدا می‌کند.
در این نیروگاه‌ها از سیستم خنک‌کننده خشک و تر جهت خنک‌کردن آب حاصل از چگالش بخار خروجی از توربین بخار استفاده می‌گردد.
احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بخشی از مجموعه سیاست‌های زیست‌محیطی گروه مپنا به منظور پاسخ به نیازهای متنوعِ مشتریان در عین بهره‌گیری از روش‌های پایدار و حافظ محیط زیست محسوب می‌شود.

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان بخش عمده ای از تجهیزات جانبی توربین بخار را تامین می‌نماید.

انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت این قطعات تحت نظارت شرکت زیمنس آلمان در کنار دانش، تجربه و نیروی کار متخصص این شرکت را به عنوان معدود تولید کنندگان قطعات توربین بخار قرار داده‌است.
  • سوابق اجرایی:

 

LOCATION

UNITS

POWER

YEAR

GAS POWER PLAINT

COMBINED CYCLE POWER PLANT

KERMAN P.P

6

942

2000

*

KAZEROON P.P- IPDC

2

314

2002

*

 

KAZEROON P.P- IPDC

2

314

2002

 

*

NAJAF-IRAQ

1

162

2004

*

 

DAMAVAND P.P – IPDC

6

314

2004

*

 

DAMAVAND P.P – IPDC

6

942

2004

 

*

SANANDAJP.P- IPDC

4

628

2005

*

 

(JONOOB) SOUTH ISFAHAN P.P – MAPNA

6

471

2006

*

 

SHIRVANP.P- IPDC

6

942

2006

*

 

PARAND P.P – IPDC

6

942

2006

*

 

JAHROM P.P- IPDC

6

996

2007

*

 

ORUMIEH P.P- IPDC

6

996

2007

*

 

TOOS P.P- IPDC

6

942

2007

*

 

ASALUYEH P.P – MAPNA

6

996

2007

 

*

SABALAN (ARDEBIL )P.P- IPDC

6

996

2008

*

 

YAZD SOLAR P.P – IPDC

2

314

2008

 

*

YAZD P.P – IPDC

2

314

2008

 

*

SABALAN (ARDEBIL )P.P- IPDC

6

996

2008

 

*

SOUTH PARS P.P- NIOC

6

942

2009

*

 

KASHAN P.P- IPDC

2

238

2009

*

 

CHABAHAR P.P -IPDC

2

314

2009

*

 

GHAEN (SHAHID KAVEH )P.P- IPDC

4

628

2009

*

 

KHORRAMSHAR P.P- BONYAD MOSTAZAFAN

6

996

2009

*

 

TESHREEN-SYRIA

2

324

2009

 

*

ZAGROS (KERMANSHAH)P.P- IPDC

4

656

2010

*

 

SOLTANYEH(ZANJAN III)P.P- IPDC

4

656

2010

*

 

GHODS (SEMNAN) CCP.P

2

328

2010

*

 

TESHREEN-SYRIA

1

159

2010

 

*

ALIABAD GOLESTAN P.P – MAPNA

6

996

2010

 

*

MAHSHAHR-FAJR LLP.P – NPC

4

456

2010

  

BUSHEHR-IRAN LNG P.P- NIGEC

5

820

2010

  

HAFEZ (FARS) P.P – MAPNA

6

996

2011

*

 

ALSADR-IRAQ

2

324

2011

*

 

BASTAMI(SHAHROOD )P.P- IPDC

2

328

2011

*

 

JANDAGH-SYRIA

2

324

2011

*

 

PAREH SAR P.P – MAPNA

4

656

2011

 

*

ISFAHAN II P.P- PERSIAN FOOLDAD

2

328

2011

  

ARDESTAN P.P

3

484

2012

 

*

GENAVEH P.P – MAPNA

2

328

2012

 

*

YAZD FARAB (SHIRKUH) P.P. – FARAB

2

328

2013

 

*

POWER & STEAM DAMAVAND(PARS)1 P.P- NPC

4

656

2013

  

IRAQ NAJAF P.P

1

162

2014

*

 

KAHNOOJ(SHOBAD )- Arian mah – Taab p.p.

2

238

2014

 

*

CHADORMALOU YAZD P.P- CHADORMALOO CO

2

332

2014

 

*

IRAN SHAR (BAMPOUR ) P.P – IPDC

2

328

2014

 

*

MAHSHAHR P.P

6

968

2014

 

*

JANDAGH-SYRIA

1

159

2015

*

 

SARBANDAR P.P – IPDC

4

656

2015

 

*

QESHM P.P – GHADIR INVEST MENT

2

340

2015

 

*

YAZD BOO(TABAN- SADUGH )P.P ENERGY GOSRARE JAM

2

328

2015

  

FERDOWSI P.P

6

954

2016

*

 

NOSHAHR P.P

1

25

2016

*

 

BEHSHAHR P.P

1

25

2016

*

 

ISIN (GENO)P.P – HORMOZAAN – IPDC

4

656

2016

 

*

KHORRAMABAD P.P

2

328

2016

 

*

SIRJAN P.P – GOL GOHAR

2

340

2016

 

*

BEHBAHAN P.P – MAPNA

2

332

2016

 

*

KERMAN-SIRJAN-SAMANGON P.P – MESS KERMANIAN – NICI

2

370

2016

  

IRAQ BASREH (SHAMARA)  P.P

18

3000

2017

*

 

KHOZESTAN-KHORAMSHAHR-WEST KAROON P.P – NIOC

2

340

2017

  

ROMEILA-IRAQ

6

1110

2017

  

ROMEILA-IRAQ

3

477

2018