مدیرعامل

دفتر مدیریت و دبیرخانه

واحد روابط عمومی

واحد پیگیری های ویژه

مشاوران

مدیریت توسعه بازار و فروش

مدیریت مهندسی و تحقیق وتوسعه

معاونت طرح ها و پروژه های ساخت

معاونت تامین

معاونت تولید

مدیریت استراتژی سیستم ها و فناوری اطلاعات

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی