بیش از دو دهه تجربه در طراحی و تامین انواع تجهیزات صنعتی