فایل های آموزشی

درس اول -شیوه های نفوذ در دیگران

درس دوم-پارت اول-تفاوت رهبری و مدیریت

درس دوم-پارت دوم-پرسش نامه سنجش اثربخشی رهبری سازمان

درس دوم-پارت دوم-تفاوت رهبری و مدیریت

درس سوم-نقش هایی که مدیران ارشد باید ایفا کنند و مهارت ها و شایستگی های لازم جهت ایفای موفق این نقش ها

درس چهارم-چگونه یک مربی خوب برای تازه واردها باشیم

درس پنجم-آیا دوستی وصمیمیت را در محل کار توصیه می کنید

درس ششم-مدیریت تحول و تغییر

درس هفتم-ایجاد رضایت و انگیزه در کارکنان

درس هشتم-چرا کارکنان خوب و شایسته را از دست می دهیم

درس نهم -پارت اول-چه معیارهایی برای استخدام وجود دارد

درس نهم-پارت دوم-چه معیارهایی برای استخدام وجود دارد

درس دهم -مراکز ارزیابی ابعاد و اهداف آن

درس یازدهم-حقوق و مزایای شرکتهای رقیب

درس دوازدهم-چگونه می توانم نظام پیشنهادها را با اطمینان بالایی از موفقیت در شرکتم مستقر کنم

درس سیزدهم-آموزش کارکنان و شیوه های افزایش اثربخشی آن

درس چهاردهم-مدیریت عملکرد

درس پانزدهم-سیاست های موثر و برانگیزاننده پاداش

درس شانزدهم-استعدادیابی و جانشین پروری

درس هفدهم-برنامه توسعه فردی و برنامه ریزی توسعه فردی

درس هجدهم-چگونگی فراهم کردن فرصت های رشد برای کارکنان و طراحی مسیرهای پیشرفت شغلی