فرصتهای تحقیقاتی

حوزه استراتژیک

موضوع مطالعاتی ویژه ساختار و فرآیندهای شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

مهندسی و تحقیق و توسعهتعریف فرآیند تحقیق و توسعه (تلفیقی از توسعه بازار و محصول)
تدوین و پیاده سازی مدل مهندسی ارزش
سرمایه های انسانیبرنامه های بهبود فرهنگ
تدوین کتابچه سازمانی بر اساس اخرین تغییرات ساختاری و با در نظر گرفتن تاثیر تغییرات در تکنولوژی و علم بر مشاغل
مدیریت استعدادها و جانشین پروری
ساختار سازمانی بهره ور (از لحاظ کیفی و کمی)
سرمایه های سازمانیافزایش هوشمندی تجاری
مدیریت دانش
مدیریت تغییر
سنجش بلوغ فرآیندها و راه کارهای بهبود
بهبود شاخص های سازمانی (تدوین شاخص های مناسب برای سنجش عملکرد)
سرمایه های اطلاعاتیمعماری سازمانی
ایجاد سیستم های تصمیم گیری مورد نیاز سازمان از طریق سیستم های اطلاعاتی موجود
تعالی عملیاتیکاهش هزینه های عملیاتی (بررسی فرایندهای تولید و تامین از لحاظ زمان و کیفیت اجرا و بهبود آنها)
ارتقا تکنولوژی های تولید
افزایش بلوغ فرآیند مدیریت کیفیت
فروش و توسعه بازارتحقیقات بازار و صنعت تخصصی
مدل های طراحی سبد محصولات
مدل های قیمت گذاری پروژه های شرکت
مالیمدل های تحلیل اقتصادی و فنی طرح های سرمایه گذاری
نظام بودجه ریزی

روال اجرایی فرصتهای تحقیقاتی

روال اجرایی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد

 •  انتخاب موضوع پایان نامه بر اساس فرصتهای تحقیقاتی اعلام شده در سایت

 •   ارسال نامه درخواست از دانشگاه بصورت فکس

 •   تایید توسط شرکت

 •   مراجعه حضوری و تکمیل فرم توافق نامه پژوهشی و تحویل چک ضمانت

 •  انجام پروژه

 •  تحویل نسخه چاپی /الکترونیکی پایان نامه

روال اجرایی جهت دانشجویان دکتری

 •  انتخاب موضوع رساله بر اساس فرصتهای تحقیقاتی اعلام شده

 •  تکمیل فرم تعریف پایان نامه تحصیلات تکمیلی(فایل پیوستHR-F-215) و ارسال به ایمیل f.anami@mapnasts.com

 • تایید توسط شرکت

 • ارسال نامه درخواست از دانشگاه بصورت فکس

 • فرم توافق نامه پژوهشی فی ما بین دانشگاه و کارفرما

 • مراجعه حضوری و تکمیل فرم توافق نامه پژوهشی و تحویل چک ضمانت

 • انجام پروژه

 •   تحویل نسخه چاپی /الکترونیکی رساله